Sunday, August 29, 2010

Back in the habit.

I haven't posted in a while, and that's because I haven't cooked in awhile. A lot had been going on with my life that prevented me from doing that. Plus, I'm back in California now. Also, living with a family that cooks and working a full time job will keep you from spending your precious time in the kitchen.

Though, to be fair, I have made a few things now and then for birthdays, but it wasn't anything too fancy. Today, I decided to make put a few things in the slow cooker to whip up a good fish stock.

Hopefully tomorrow or the next day, I will turn that into either a bouillabaisse or a ramen dish. We'll see. Until next time, to every one else...

Happy Cooking!

1 comment:

NHACF.COM said...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..